MyHavtorn logotype - fantastiska havtornsprodukter   MyHavtorn Kvist av havtorn

 

  Press  
     
MBG, Mindbodygreen, 2017
MyHavtorn Face Cleanser with Britta Plug in Mind Body Green 2017
Bond en Avant, 2017
MyHavtorn Organic Face Oil in bond en avant 2017
 
MBG, Mindbodygreen, 2016 Well and Good, 2016 Well and Good, 2016
MyHavtorn of Sweden Organic Body Oil - Mind Body Green MyHavtorn of Sweden organic body oil - Well and Good 2016 MyHavorn - in well and good 2016
     
Bare Beauty, 2015 312 Beauty, 2015 Free + Native, 2015
MyHavtorn - Bare Beauty MyHavtorn of Sween organic skincare sea buckthorn 312 beauty MyHavtorn of Sweden - organic skincare in Free + Native
     
Yahoo Beauty, 2015 Into the Gloss, 2015 Beauty News New York, 2014
MyHavtorn of Sweden organic skincare Yahoo beauty favorite MyHavtorn skincare seabuckthorn oil in to the gloss MyHavton organic skin care in Beauty News New York

   
Ayla Beauty, 2014 Well + Good, 2014 Volt Magazine, 2014
MyHavtorn organic skin care at Ayla beauty MyHavtorn organic skin care well and good Myhavtorn organic skincare in Volt magazine
     
     
Hälsa Magazine, 2014 Womens Health, 2014 M-Magazine, 2013
organic skincare by myhavtorn of Sweden in magazine Hälsa MyHavtorn organic skin care in Myhavtorn of Sweden in M-magazine
     
Expressen Söndag, 2013 Expressen Söndag, 2013  
MyHavtorn organic skin care in expressen magazine Myhavtorn organic hair oil in expressen magazine  
     
     

 

 

 

 
   
s